segunda-feira, 27 de agosto de 2018

Chen Style (36 Forms) Chinese and English posture namesDi Yiduan 

First Section
1.qishi Opening Form
2.youjingang daodui Golden Guard Stamping Foot-Right Style
3.lanzayi Leisurely Tying Coat
4.baihe liangchi White Crane Flashing Wings
5.xiexing aobu Step Diagonally Forward and Twist Step
6.tishou Lift Knee and Withdraw Hands 7.qiantang Forward Block
8.yanshou gongchui Cover with Hands and Punch with Fist
9.shuan tuishou Double Push Hands
10.zhoudichui Punch Underneath Elbow

Di Erduan 
Second Section
11.daojuangong Step back and whirl arms on both sides
12.tuibu yazhou Step Back and Press Elbow
13.yema fengzong Left and Right Parting Wild Horse’s Mane
14.zuo jinji duli Left and Right Golden Cock Standing on One Leg
15.you lufengsibi Six Blocking and Four Closing-Right Style
16.zuo danbian Single Whip-Left Style


Di Sanduan Third Section
17.yunshou
Waving Hands like Clouds
18.gaotanma
High Pat on Horse
19.zuoyou cajiao
Left and Right Patting Foot
20.deng yigen
Kicking with One Leg
21.pishenchui
Fists Draping Over Body
22.beizhe kao
Back Twist with Shoulder and Elbow Punch
23.qinglong chushui
Green Dragon Over Body
24.baiyuan xianguo
White Gorilla Offering Fruit
25.liufeng sibi
Six Blocking and Four Closing-Left Style
26.you danbian
Single Whip-Right Style
Di Siduan
Fourth Section
27.shuang zhenjiao
Double Stamping Feet
28.yunu chuansuo
Fair Lady Working at the Shuttles
29.shoutoushi
Beast’s Head Pose
30.quedilong
Dragon on the Ground
31.shangbu qixing
Step Forward Seven Stars
32.tuibu kuahu
Step Backward Riding Tiger
33.zhuanshen bailian
Turn Back, Lotus Kick
34.dang toupao
Forward Cannon Punch
35.zuo jinggang daodui
Golden Guard Stamping Foot-Left Style
36.shoushi
Closing Form

Nenhum comentário:

Postar um comentário